ෂෙයාඩ් සර්වර - Sanmark Solutions

Sanmark Solutions
ෂෙයාඩ් හොස්ටින් – එය කුමක්ද සහ එය භාවිතා කළ යුත්තේ කුමන අවස්ථාවකදීද?

ඔබගේ වෙබ් අඩවිය හොස්ට් කිරීම සඳහා සර්වර් විසඳුමක් සොයනා විට ඔබට භාවිතා කළ හැකි වෙනස් විකල්ප කිහිපයක් පිළිබඳව අපි පසුගිය ලිපියෙන් සංක්‍ෂිප්‍තව කතා කළා. මෙම ලිපියෙන් “ෂෙයාඩ් හොස්ටින්” පිළිබඳව වැඩි...

Read More
වෙබ් අඩවි හොස්ට් කරන ක්‍රම සහ ඒවායේ වෙනස් කම්.

ඔබ සතුව නිර්මාණය කළ වෙබ් අඩවියක් ඇත්නම් ඊළඟට ගත යුතු පියවර වන්නේ ලෝකයේ පුරා සිටින ජනතාවට එය බලා ගැනීමට හැකි වන ලෙස එය හොස්ට් කිරීමයි.

Read More